FUTURUM SA STÁVA SÚČASŤOU IT SVETA

Gymnázium Futurum si svoj status nielen zachováva, ale aj neustále napreduje. Vo vyučovaní preferuje prácu v malých skupinách, zapája svojich študentov do rôznych školských aj mimoškolských aktivít, poskytuje kvalitné vzdelanie v bilingválnom smere aj od rodených hovoriacich. Pripravuje nielen na rôzne testovania, ale aj do praxe, na vysoké školy a do každodenného života, a to skrz individuálny prístup a otvorenú, priateľskú atmosféru.

PhDr. Jana Kolarovičová, MBA

riaditeľka školy

Vo filozofii pokračuje aj nová riaditeľka

V novom školskom roku sa na vedení súkromného bilingválneho gymnázia Futurum bude podieľať aj Jana Kolarovičová. Počas svojej praxe učila na stredných a základných školách, v jazykových školách, špecializuje sa na výučbu slovenského jazyka pre cudzincov. Skúsenosti s vedením nadobudla aj na poste manažérky v jazykovej škole, no veľa sa naučila aj pri práci vo Veľkej Británii a v Írsku.

Čo Vás privádza na Futurum?

„Školské prostredie je miesto, kde sa cítim dobre. Pracujem v školstve od ukončenia univerzity a neviem si predstaviť venovať sa niečomu inému. A navyše, bilingválni ľudia a bilingválne školy sú mi veľmi blízke, vždy sa v kontakte s nimi cítim veľmi dobre. Už 15 rokov pracujem s cudzincami v Košiciach, a aj skrz túto prizmu vnímam cudzie jazyky ako nutnosť, ktorú treba podporiť z každej strany.“

Ako si predstavujete formu podpory pre Futurum?

„Futurum mi je svojou filozofiou veľmi sympatické. Preto by som aj svoje pôsobenie na tejto škole chcela prispôsobiť tak, aby sa pokračovalo v ďalšom rozvoji a podpore individuálneho prístupu, priateľskej atmosféry, aby to skrátka bolo miesto, kam radi chodia študenti, zamestnanci i rodičia.“

Prinesie Vaše pôsobenie nejaké zmeny?

„Naším cieľom je školu postupne rozširovať o triedy so zameraním na IT. Posledné obdobie nám všetkým ukázalo, čo je okrem znalosti cudzích jazykov veľmi potrebné. Na vlastnej koži sme zažili, aké dôležité je vedieť pracovať v tejto oblasti. Uvedomili sme si, že v 21. storočí tak vzniká nová nutnosť, bez ktorej sa nebude dať fungovať v budúcnosti. Informačné technológie sa pretlačili do všetkých odborov, sú prínosom pre celý biznis svet, umožňujú nám pracovať efektívnejšie, maximalizovať produktivitu vo všetkých oblastiach.“

Bude plánovaný IT študijný program zameraný na svet techniky?

„Chceli by sme, aby naše gymnázium bolo nielen pre tých, ktorí chcú pracovať v IT, ale aby pomocou vedomostí z IT študenti získali čo najväčší prehľad v akomkoľvek odbore. Tiež ich chceme pripraviť na štúdium a vzdelávanie sa v akejkoľvek oblasti pomocou využitia IT – a nielen na štúdium, ale aj pre každodenný život.“

To znie ako dobrá príležitosť aj pre dievčatá...

„Vo svete IT už pracuje aj veľa žien, preto by sme chceli podporiť aj dievčatá, aby sa nebáli konkurovať chlapcom a začali sa aj ony venovať tejto oblasti. Chceme umožniť všetkým našim študentom ľahší štart do života po skončení gymnázia. Aby mohli svoje vedomosti a zručnosti využiť nielen v štúdiu na univerzitách, ale aby si už mohli začať popri štúdiu zarábať svoje vlastné peniaze, a tak postupne získavať praktické skúsenosti.“

Ako skúsená učiteľka jazykov však určite máte aj ďalšie ambície pre rozvoj Futura. Aké?

„V rámci oboch študijných programov – bilingválneho aj IT – by sme chceli rozvinúť spoluprácu so zahraničnými univerzitami, zapojiť sa do projektu Erasmus a podporiť tak výmenné vzdelávacie pobyty. Radi by sme však ponúkli širokú škálu univerzít na výber, nielen v anglicky hovoriacich krajinách, aby si každý náš študent mohol vybrať to, čo preferuje.“

V čom spočívajú základné piliere Vašej vízie?

„Som zástancom efektívneho vyučovania modernými metódami. Chcem, aby sa študenti nebáli chodiť do školy, aby cítili, že škola je naozaj ich druhým domovom, a že cieľom učiteľov nie je študentov stresovať, ani im dokazovať ich nevedomosť. Mojou víziou je študentov motivovať, podporovať a viesť k tomu, aby vedeli efektívne využiť v praxi to, čo sa v škole naučili.“

Prečo práve FUTURUM?

PRÍPRAVA DO IT A JAZYKOVÉHO SVETA
POKROKOVÝ SYSTEM VÝUČBY
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
DOBRÉ MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY

Prečo je dôležité v dnešnom čase byť IT?

“Ak sa pozriete okolo seba, už nenájdete oblasť, v ktorej sa informačno-komunikačné technológie nenachádzajú. Práve posledné obdobie pandémie nám dokázalo, že už aj škola musí fungovať cez komunikačné platformy a rôzne online nástroje. Prostredníctvom nich sa žiaci učili inovatívnym spôsobom a občas sa aj hrali. A kto tieto nástroje navrhol? Sú to práve mladí ľudia, častokrát na začiatku len s dobrým nápadom. Ak nemajú dobrý IT základ zo školy, tak sa musia sami učiť ako program navrhnúť, nadizajnovať a naprogramovať. My im chceme na tejto ceste pomôcť. Dať im základy, na ktorých budú v budúcnosti stavať.”

“V dnešnej dobe už ale nejde o nemenné vedomosti a celý život sa budú musieť učiť, aby boli úspešní. To, čo chceme, aby si zo školy odniesli, sú programátorské základy, kritické myslenie a všeobecný prehľad v ostatných predmetoch. Tak budú vedieť svoju IT osobnosť rozvíjať v akejkoľvek oblasti, ktorú sa rozhodnú na vysokej škole ďalej študovať. Či to bude medicína, právo, psychológia, manažment alebo stavebníctvo.”

Mgr. Andrea Hricová

zástupkyňa školy – informatika, matematika

Viac o IT programe

Chceš u nás študovať?

Prihláste sa na odber noviniek alebo vyplňte kontaktný formulár a budete automaticky infomovaní o prijímacich pohovoroch. Možné sú aj prestupy z iných škôl.