Erasmus+

Základné informácie

Erasmus+ je program EÚ v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie 2021 – 2027. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport predstavujú kľúčové oblasti, ktoré sú pre občanov oporou v ich osobnom aj profesijnom rozvoji. Vysokokvalitné inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava, ako aj neformálne učenie sa a neformálne vzdelávanie poskytujú mladým ľuďom a účastníkom vo všetkých vekových skupinách kvalifikácie a zručnosti potrebné na ich zmysluplnú účasť na živote v demokratickej spoločnosti, medzikultúrne porozumenie a úspešný prechod na trh práce, resp. zmenu postavenia na ňom.

Na základe úspechu programu na obdobie 2014 – 2020 program Erasmus+ posilňuje svoje úsilie o zvýšenie počtu príležitostí ponúkaných väčšiemu množstvu účastníkov a širšiemu okruhu organizácií, pričom sa zameriava na svoj kvalitatívny vplyv a prispieva k vzniku inkluzívnejších a súdržnejších, ekologickejších spoločností pripravených na digitálne technológie. Európski občania musia získať lepšiu úroveň vedomostí, zručností a kompetencií potrebných v dynamicky sa meniacej spoločnosti, ktorá je čoraz mobilnejšia, multikultúrnejšia a digitálnejšia. Študovať, učiť sa a pracovať istý čas v zahraničí by sa malo stať bežnou praxou a hovoriť okrem materinského jazyka ešte dvomi ďalšími jazykmi by malo byť normou. Program je kľúčovým prvkom podpory cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru, akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, stratégie Európskej únie pre mládež a pracovného plánu Európskej únie pre šport. Pandémia COVID-19 odhalila, že prístup k vzdelávaniu sa viac než kedykoľvek predtým ukazuje ako zásadný na zabezpečenie rýchlej obnovy a zároveň podporuje rovnaké príležitosti pre všetkých. V rámci tohto procesu obnovy program Erasmus+ rozširuje svoj inkluzívny rozmer tým, že podporuje príležitosti na osobný, spoločensko-vzdelávací a profesijný rozvoj ľudí v Európe, pričom cieľom je nikoho nevynechať. S cieľom zvýšiť kvalitatívny vplyv akcií a zabezpečiť rovnosť príležitostí sa programom lepšie a vo väčšej miere oslovia ľudia rôzneho veku z rôznych kultúrnych, sociálnych a ekonomických prostredí. Nesmierne dôležitým cieľom je priblížiť program ľuďom s nedostatkom príležitostí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím a migrantov, ako aj občanov Európskej únie, ktorí žijú vo vzdialených regiónoch alebo čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam. Popritom sa budú v rámci programu motivovať jeho účastníci, a to najmä mladí ľudia, aby sa angažovali a učili sa zapájať do života občianskej spoločnosti, čím sa zároveň zvýši ich povedomie o spoločných hodnotách Európskej únie. Okrem toho rozvoj digitálnych zručností a kompetencií a zručností v perspektívnych oblastiach, ako sú boj proti zmene klímy, čistá energia, umelá inteligencia, robotika, analýza veľkých dát atď., je nevyhnutným predpokladom udržateľného rastu a súdržnosti Európy v budúcnosti. Program môže zmysluplne prispieť stimuláciou inovácií a odstránením rozdielov v úrovniach vedomostí, zručností a kompetencií v Európe. Podniky v EÚ sa musia stať konkurencieschopnejšími využívaním talentov a inovácií. Z tejto investície do vedomostí, zručností a kompetencií budú mať prospech jednotlivci, inštitúcie a organizácie, ale aj spoločnosť ako celok, pretože prispeje k udržateľnému rastu a zabezpečí rovnosť, prosperitu a sociálnu inklúziu v Európe aj mimo nej. Ďalšia výzva sa týka celoeurópskych trendov obmedzenej účasti na demokratickom živote a nižšej úrovne vedomostí a informovanosti o európskych záležitostiach a ich vplyve na životy všetkých európskych občanov. Mnohí ľudia sa zdráhajú angažovať sa vo svojich komunitách a aktívne sa zúčastňovať na ich živote alebo na politickom a sociálnom živote Európskej únie, prípadne sa pritom stretávajú s ťažkosťami. Posilnenie európskej identity a účasti mladých ľudí na demokratických procesoch je pre budúcnosť Európskej únie mimoriadne dôležité. Na túto problematiku sa možno zamerať aj prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania, ktorých cieľom je posilniť zručnosti a kompetencie mladých ľudí a prehĺbiť ich aktívne občianstvo. V súlade s prioritami Európskej únie, ktoré sa týkajú zabezpečenia udržateľnosti jej hospodárstva, by mali byť projekty navrhnuté environmentálne vhodným spôsobom a mali by zahŕňať ekologické postupy vo všetkých aspektoch. Zapojené organizácie a účastníci by mali svoje projekty navrhovať na základe prístupu šetrného k životnému prostrediu, 5 ktorý ich bude motivovať k diskusiám o problematike životného prostredia a vzdelávaniu v tejto oblasti, premýšľaniu o tom, čo možno urobiť na ich úrovni, a zároveň im pomôže pri hľadaní alternatívnych ekologickejších spôsobov realizácie svojich aktivít. Podporovanie a uľahčovanie nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce medzi organizáciami v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu predstavujú nevyhnutný predpoklad na to, aby sa posilnilo postavenie ľudí lepšou výbavou, pokiaľ ide o kľúčové kompetencie, znížila sa miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a uznali sa kompetencie získané prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a neformálneho učenia sa. Uľahčuje sa tým výmena nápadov, prenos najlepších postupov a odborných znalostí a rozvoj digitálnych spôsobilostí, čím sa prispieva k veľmi kvalitnému vzdelávaniu a zároveň zvyšuje sociálna súdržnosť. Program Erasmus+ patrí k najzreteľnejším úspechom Európskej únie. Vychádza z výsledkov vyše tridsaťročnej tradície európskych programov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré mali vnútroeurópsky rozmer, ako aj rozmer medzinárodných partnerstiev.

 PRIORITY PROGRAMU ERASMUS+

Inklúzia a rozmanitosť

Cieľom tejto stratégie je pomôcť pri odstraňovaní prekážok, ktorým môžu čeliť rôzne cieľové skupiny pri prístupe k príležitostiam v Európe a mimo nej.

Zdravotné postihnutie

Zdravotné problémy

Kultúrne rozdiely

Sociálne prekážky

Hospodárske prekážky

Prekážky súvisiace s diskrimináciou

Georgrafické prekážky

Digitálna transformácia

Cieľom programu je v súlade so strategickými prioritami akčného plánu digitálneho vzdelávania (2021 – 2027)2 podporiť toto úsilie o zapojenie učiacich sa, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mladých ľudí a organizácií na ceste k digitálnej transformácii.

Životné prostredie a boj proti zmene klímy

Keďže sa životné prostredie a boj proti globálnemu otepľovaniu stanú horizontálnou prioritou pre výber projektov, uprednostnia sa projekty zamerané na rozvoj kompetencií v rôznych sektoroch významných z hľadiska environmentálnej udržateľnosti.

Preferuje sa tu zelené cestovanie.

V programe sa podporuje využívanie inovačných postupov tak, aby sa učiaci sa, zamestnanci a pracovníci s mládežou stali skutočnými sprostredkovateľmi zmeny (napr. šetrením zdrojov, znižovaním spotreby energie a produkcie odpadu, kompenzovaním emisií v rámci uhlíkovej stopy, vyberaním si udržateľných možností, pokiaľ ide o potraviny a mobilitu atď.). Uprednostnia sa aj projekty, ktoré prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy, aktivít pre mládež a športových aktivít umožňujú zmeny správania z hľadiska preferencií, kultúrnych hodnôt a povedomia o udržateľnom rozvoji, spotrebiteľských návykov a životného štýlu jednotlivcov.

Účasť na demokratickom živote

Program rieši obmedzenú účasť občanov na demokratických procesoch Európskej únie a ich nedostatok vedomostí o nej a snaží sa pomôcť im prekonať ťažkosti pri aktívnom zapájaní sa a účasti vo svojich komunitách alebo na politickom a sociálnom živote Únie.

Programom sa podporuje aktívne občianstvo a etika v celoživotnom vzdelávaní, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.

Dôležité prvky v Erasmus plus

 Bezpečnosť a ochrana zdravia

Viacjazyčnosť

Medzinárodný rozmer

Uznávanie a potvrdzovanie zručností a kvalifikácií

Oznamovanie projektov a ich výsledkov s cieľom maximalizovať vplyv

Požiadavka programu Erasmus+ týkajúca sa otvoreného prístupu k vzdelávacím materiálom

Projekty Erasmus+

Na ceste k informatizácii školy

Francúzsko 4.5.2023 - 16.5.2023

V mesiaci máj 2023 mali naši študenti možnosť zúčastniť sa Erazmu pobytu vo francúzskom mestečku Retiers v oblasti Bretónska.

Študenti boli ubytovaní vo francúzskych hostiteľských rodinách. Aj vďaka tejto príležitosti mali možnosť prísť bližšie do kontaktu s autentickým prostredím. Zažili každodenný život bežnej francúzskej rodiny, spoznali nové zvyklosti, spoločne stolovali a ochutnávali nielen miestne špeciality. Vo voľnom čase, spoločne s hostiteľskými rodinami, objavovali okolie mestečka Retiers, ale aj pobrežnú časť Bretónska.

Pre našich študentov bola určite obohacujúcou skúsenosťou účasť na vyučovacích hodinách na miestnom gymnáziu – Lycée Jean Marie De la Mennais. Zistili, aké náročné môže byť vyučovanie končiace o osemnástej hodine večer, ale aj ako zábavné môžu byť hodiny francúzskej kultúry – napríklad formou tvorby vlastných podcastov. Vyskúšali si laboratórne práce z fyziky, chémie, či biológie v profesionálne vybavených laboratóriách. Okrem francúzštiny komunikovali v anglickom, či nemeckom jazyku. Dokonca zvládli hodiny latinčiny a rímskych dejín, ale aj hodiny telesnej výchovy, na ktorej študenti trénovali hod oštepom. Naši študenti na vlastnej koži mohli zažiť francúzske vzdelávanie, pre ktoré je typické najmä projektové vyučovanie  zamerané na samostatnú, tvorivú a praktickú prácu s využívaním kritického myslenia.

Všetky tieto skúsenosti pomohli našim študentom zlepšiť komunikačné schopnosti, prehĺbiť vedomosti z francúzskeho jazyka a v neposlednom rade aj posilniť vieru v seba samých. Spoločné výlety do stredovekého mesta Vitré, hlavného mesta Brétonska – Rennes, opátstva Mont Saint Michel v Normandii, či návšteva pretekárskeho okruhu  v dedinke Lohéac boli len ďalšou pridanou hodnotou pri spoznávaní Francúzska a francúzskej kultúry.

Program Erasmus nám priniesol veľa nových vedomostí, mnoho priateľstiev a neopakovateľných krásnych zážitkov. A práve preto veríme, že …… DO SKORÉHO VIDENIA – À BIENTÔT!

Poľsko 5.6.2023 - 16.6.2023

V júni 2023 sme strávili dva týždne v Sandomierzi, v Poľsku. Je to krásne malebné mestečko s dych berúcou scenériou. Veľmi sa nám páčili prenádherne vinohrady, usadené pod majestátnym hradom, ale aj centrum mesta.

Sandomierz je mesto plné štedrých, milých, priateľských a nápomocných ľudí. Skvelí ľudia zo skvelej krajiny.

Naučili sme sa novým pohľadom štúdia prírodných vied. Počas vyučovacích hodín, naši študenti využívali projektové vyučovanie, kde museli logicky uvažovať prevažne v oblasti biológie, chémie a fyziky. Všetci sme si zlepšili komunikáciu, medzi kultúrne zručnosti ale aj jazyk.

Nakoniec, by sme veľmi radi pochválili jedlo, ktoré Sandomierz ponúka. Centrum mestečka je plné maličkých a pekných reštaurácií so skvelým jedlom a ešte lepším výhľadom na miestne námestie. Pri jedení ste úplne omámený kľudnou a pokojnou atmosférou námestíčka, okolo ktorého sú situované všetky malé reštaurácie a obchodíky.

Program Erasmus skutočne umožňuje študnetom veľmi dynamické zážitky, doplnené mnohými krásnymi spomienkami a pocitmi.

Španielsko 14.10.2023 - 25.10.2023

Španielsko nie je len dovolenková destinácia. V rámci mobility Erasmus+ sme objavili krásne zákutia malebného mestečka Villanueva de los Infantes v provincii Castilla-La Mancha, ktoré žije  románom Miguela de Cervantesa Saavedru Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha.

Krátkodobá mobilita žiakov v mestečku Villanueva de los Infantes sa začala skoro ráno 14.10.2023, keď sme odleteli do Varšavy a následne do Madridu. Keďže bola sobota, tak sme si museli objednať autobus, aby sme sa dostali do cieľovej destinácie, do ktorej cez víkend nejazdí žiadny autobus.

Boli sme plní očakávania, kam na koniec sveta cestujeme. Po pricestovaní sme ale ostali veľmi príjemne prekvapení. Srdečné privítanie hostiteľských rodín a vedenia školy a následné spoločné posedenie pri káve hneď po príchode prelomilo ľady a naše obavy.

V rovnakom duchu sa niesol celý náš pobyt. Srdečnosť, otvorenosť, ústretovosť, ochota nám ukázať, ako funguje ich škola a ochota pomôcť nám pri napĺňaní našich cieľov nás úplne pohltila. Stretnúť takúto komunitu ľudí donúti človeka zamyslieť sa nad svojimi prioritami. A tak sme túto výzvu prijali a učili sme sa od nich každý deň o uplatnení prírodných vied v praxi, rozvíjali si svoje komunikačné schopnosti v španielskom jazyku, učili sa o španielskej kultúre a hlavne o ich hrdosti na veľkých spisovateľov Miguela de Cervantesa Saavedru a Francisca de Quevedu, ktorí žili a pracovali v tomto regióne.

Počas mobility sme navštívili krásne podujatie Rute de los Patios, počas ktorého sme prešli pôvodné španielske nádvoria v domoch (pátia) a spoznávali španielsky život v minulosti. Prechádzali sme sa uličkami mesta Granada, kde sme navštívili technické múzeum plné zaujímavých exponátov a známy zámok Alhambra. Okrem histórie nás zaujali aj krásy lagún Ruidera, ktoré vznikajú rovnakým spôsobom ako Plitvické jazerá v Chorvátsku.

Ale ako funguje španielska škola? Aj to sme si vyskúšali. Boli sme súčasťou bežných hodín, ktoré trvajú o 10 minút dlhšie ako tie naše. Ale na rozdiel od nás naši priatelia majú denne len 6 hodín, medzi ktorými sú len 2 dvadsaťminútové prestávky a škola končí každý deň o 14.30.  A obed? Každý sa naje doma najskôr o 15.00. Ako by sa Vám to páčilo? My sme to zvládli, ale sme radi, že už sme doma.

Ďakujeme hostiteľkej škole IES Francisco de Quevedo za príjemnú mobilitu a tešíme sa na návštevu u nás.

Španielsko 8.12.2023 - 19.12.2023

Zmluva k projektu

Španielsko 31.7. - 4.8. 2023

Počas letných prázdnin sa v malom mestečku Soria v Španielsku Mgr. Petra Kleinová zúčastnila kurzu odbornej prípravy pre učiteľov španielčiny ako cudzieho jazyka. Poskytovateľom kurzu bolo Centro Internacional Antonio Machado. Počas týždenného kurzu boli preberané rôzne aspekty súvisiace s procesom výučby : dôležitosť pozornosti a emócií pri učení, práca s digitálnymi prostriedkami na hodinách cudzieho jazyka či rozvoj interkultúrnej kompetencie.