Nová unikátna základna škola FUTURUM

Náším systémom vzdelávania pomáhame deťom nadobudnúť vedomosti a zručnosti, rozvíjať ich talent a schopnosti za prítomnosti anglického jazyka od 1. ročníka až po maturitu. No zároveň ich učíme postaviť sa svetu a sebe samému čelom. Naším cieľom je pomôcť deťom spoznať seba samých, ako aj svet okolo, otvárať im brány k lepšiemu životu a rozvíjať ich schopnosti a talent.

1
3
2
4
1
3
4
2

Dajte svojim deťom ten najlepší základ do života

Do prvého ročníka na Základnú školu FUTURUM môžete prihlásiť každé dieťa. Stačí zaslať prihlášku.

Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 prebieha 19.4.2023 od 10:00.

Meníme hranice vzdelávania a rozvoja detí

Každé nadanie si zaslúži rozvíjanie. Sme tu pre budúceho vedca, umelca, technika aj športovca. Ponúkame vzdelávanie, ktoré dáva dostatok priestoru na posilňovanie nadania. Rešpektujeme osobnosť každého jedného žiaka a podporujeme jeho tvorivosť a originalitu. Pripravujeme žiakov na život vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení.

Naše hodnoty

 • Vždy o krok vpred a neustále sa zlepšujúci
 • Profesionalita v každom smere
 • Škola podporujúca zdravie
 • Otvorenosť, úprimnosť a integrita
 • Tímovosť a kolegialita
 • Zodpovednosť
 • Maximálne nasadenie a nadšenie
 • Žiadne zvýhodňovanie

Profil absolventa

 • Sociálne a komunikačné schopnosti
 • Uplatnenie matematického myslenia
 • Spôsobilosti v oblasti informačných technológií
 • Ekonomické znalosti
 • Znalosti riešiť problémy
 • Spôsobilosti k celoživotnému vzdelávaniu
 • Pracovné schopnosti

Aj malá škola môže vychovať veľkých ľudí.

Jedinečný systém vzdelávania

 • Jedinečný vzdelávací program
 • Metodika CLIL vo vyučovaní
 • Dlhoročné skúsenosti
 • Menší počet detí v triedach
 • Komfort a bezpečie
 • Vzbudzovanie záujmu
 • Motivovaní pedagógovia
 • Komunita a prepojenie s gymnáziom
 • Projekty podporujúce zdravie

Jazyky a využitie metodiky CLIL

 • Anglický jazyk aj počas nejazykových hodín
 • Použitie jazyka prirodzene, nie v umelo navodených situáciách
 • Anglický jazyk ako nástroj myslenia
 • Druhý cudzí jazyk
 • Mediálna výchova
 • Enviromentálna výchova
 • Osobnostný a sociálny rozvoj
 • Dopravná výchova

Celodenná podpora v jednej cene

 • Od 6:30 do 18:00
 • Starostlivosť o dieťa
 • Morálne vedenie
 • Zdravá strava po celý deň
 • Učebnice
 • Zošity
 • Písacie potreby
 • Moderná telocvičňa
 • Školský klub

Spoznajte základnú školu FUTURUM osobne

Prihláste sa do 1. ročníka

Kontaktujte nás na zakladnaskola@futurumkosice.sk alebo pomocou formulára a my sa Vám ozveme so všetkými potrebnými informáciami.

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníka prebieha 19. 4. 2023 od 10:00 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Moyzesovej 5 v Košiciach. Viac info TU

K zápisu je potrebné:

 • osobná účasť dieťaťa
 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • vyplnená elektronická  prihláška, v prípade, že rodičia nemajú možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, vyplnia ju v papierovej forme priamo pri zápise
 • žiadosť o prijatie do 1. ročníka podpísaná oboma zákonnými zástupcami (ak nie je možné, aby druhý zákonný zástupca z vážnych dôvodov žiadosť podpísal, v škole vyplníte čestné prehlásenie)
 • účasť oboch zákonných zástupcov (v prípade, že sa zápisu zúčastní iba jeden zákonný zástupca dieťaťa, prinesie na zápis vyplnenú prihlášku podpísanú oboma zákonnými zástupcami.)
 • doklad o školskej zrelosti z MŠ (ak máte k dispozícii)
Odklad povinnej školskej dochádzky od 1. 1. 2021 je v kompetencii riaditeľa materskej školy.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosťriaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť je zapísať dieťa do základnej školy a nahlásiť škole, že dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Kritéria prijatia do 1. ročníka SZŠ FUTURUM

Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023 šesť rokov.

 1. Do 1. ročníka ZŠ je v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijímané dieťa, ktoré spĺňa podmienky na začiatok povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky môže byť prijaté výnimočne aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, ak o to požiada jeho zákonný zástupca a k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiakov prijímame do naplnenia kapacity, preto ak ste pre nás rozhodnutí, neváhajte sa s nami spojiť.

V školskom roku 2023/2024 otvárame iba jednu triedu 1. ročníka ZŠ. 

Dieťa, ktoré sa zúčastní zápisu do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky v SZŠ FUTURUM, nemusí byť prijaté z kapacitných dôvodov.

Do SZŠ FUTURUM prijímame prednostne deti, ktoré máju na škole súrodenca.

Prihláška na vzdelávanie v ZŠ 2022/2023      Prihlaska.pdf

Čestné vyhlásenie                            cestne_vyhlasenie.docx

Súhlas zákonného zástupcu so spracovaní osobných údajov    Suhlas_zakonneho_zastupcu_dietata_o_spracovani_udajov.doc

Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR   Ziadost_plnenie_sk_dochadzky_mimo_SR.docx