Milí  žiaci a rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/17294:1-A1810  zo dňa 11.10.2020 s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania Súkromné gymnázium Futurum bude žiakov vyučovať v dištančnej forme.

Organizácia výučby dňa 12.10.2020 bude prebiehať dištančne, čo znamená, že žiakom na tento deň budú pridelené v platforme MS Teams domáce úlohy. V priebehu utorka si žiaci môžu tiež prísť do školy po pomôcky a učebnice, ktoré majú v skrinkách, aby mohli plnohodnotne študovať.

Organizácia výučby bude prebiehať od dňa 13.10.2020 podľa riadneho rozvrhu. Mení sa len forma vzdelávania z prezenčnej na online formu. Žiaci sú povinní sa zúčastňovať online hodín (bod 2a.1 Školského poriadku) rovnako ako pri prezenčnej forme, kde je im zaznamenávaná dochádzka. Rovnako aj počas online výučby bude žiakom zaznamenávaná dochádzka. V prípade neúčasti na vzdelávacom procese a jeho ospravedlňovaní sa bude postupovať v zmysle Školského poriadku. Chcem žiakov upozorniť, že výučba sa začína o 7:45 hod.

Online hodiny, zadávanie úloh, písanie testov, písomiek a ústne skúšanie budú uskutočňované prostredníctvom platformy MS Teams. Prosíme týmto rodičov, aby žiakom zadovážili kameru a mikrofón v prípade, že ich zariadenia nimi nedisponujú, a vyskúšali ich funkčnosť v súčinnosti s platformou MS Teams. Predídeme tým zbytočným komplikáciám počas výučby. V prípade, že žiak nemá k dispozícii počítač, je možné si ho zapožičať zo školy. Počet prístupných notebookov je však obmedzený.

Rozumieme, že nikomu sa vzniknutá situácia nepáči, ale vzdelávanie žiakov musí prebiehať ďalej v čo najkvalitnejšej forme, ako je to možné. Prosíme vás teda o spoluprácu. Dodržiavanie časového harmonogramu výučby je kľúčové, aby čo najmenej dochádzalo k narušovaniu výučby. Je nevyhnutné, aby sa žiaci pripravovali z hodiny na hodinu, a aby ich vedomosti neboli len povrchné a vedeli ich v budúcnosti používať.

Prajeme pekný deň a úspešnú spoluprácu.

Vedenie SG Futurum