Akreditácia pre program ERASMUS+

Základné informácie

Súkromné gymnázium Futurum získalo akreditáciu na Erasmus v rámci výzvy, ktorú realizovala národná agentúra SAAIC.

Začiatok platnosti akreditácie: 1.február 2023.

Koniec platnosti akreditácie: 31.december 2027.

Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že žiadateľ /SG Futurum/ s cieľom rozvoja svojej organizácie vytvoril strategický plán pre realizáciu vysoko kvalitných projektov s dopadom na jej bežnú činnosť a aktivity v oblasti lokálnej práce s mládežou.

Hlavné ciele akreditácie SG Futurum

  1. Využívanie moderných informačných technológií na každom predmete vyučovanom v anglickom jazyku.
  2. Meranie úrovne anglického jazyka podľa SERR /Spoločný európsky referenčný rámec/ absolvovaním medzinárodných skúšok.
  3. Zvýšiť povedomie o výhodách aktívneho občianstva a následnej participácie na správe vecí verejných.
  4. Využitie moderných technológií vo výučbe chémie a biológie na gymnáziách.
futurum košice akretitacia pre erazmus+