Aj v roku 2023 môžeme prijať Vaše 2% z daní

Podporte skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí tým, že sa rozhodnete vaše 2% zo zaplatených daní darovať práve nám.

Zákon č. 595/2003 Z. z. umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely. Dve percentá z dane môže poukázať právnická alebo fyzická osoba – daňovník z daňovej povinnosti za predchádzajúci daňový rok. Daňovník svoje 2 % (3%) z dane poukáže formou vyhlásenia, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi. 

Vedecko – náučné centrum FUTURUM, n.o. je organizáciou zaregistrovanou Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov.

Využitie prostriedkov takto získaných v minulosti:                                                                                      

–   skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

 –   modernizáciu vybavenia školy (materiálna podpora, nákup IT techniky, pomôcok, literatúry atď.)

 –  podporu mimoškolských aktivít žiakov (exkurzií, vzdelávacích pobytov, športových a kultúrnych aktivít)

 –   finančnú podporu pre žiakov (finančnou výpomocou zameranou na sociálne slabšie skupiny)

        V živote veľakrát nemôžeme robiť veľké veci, no dajú sa realizovať malé veci s veľkou láskou. Dve percentá – pojem, ktorý už snáď každý človek a každá firma na Slovensku pozná. Mnohé organizácie sa o ne rok čo rok uchádzajú, rok čo rok venujú nemálo energie na oslovovanie potenciálnych „darcov“.

Aj my  sa o tento zdroj financií  uchádzame. Zrejme nie je potrebné osobitne zdôrazňovať, že slovenské školstvo je finančne dlhodobo poddimenzované.  SG FUTURUM Trenčín sa snaží získavať rôznorodé zdroje na svoj rozvoj, stále je dosť veľa zámerov a aktivít súvisiacich s hlavnými činnosťami školy, ktoré nie je možné plnohodnotne realizovať z dôvodov nedostatočného finančného krytia. Čiastočne nám môžu pomôcť zlepšiť túto situáciu aj prostriedky získané z podielu na daniach z príjmov fyzických a právnických osôb.                                       

Tieto prostriedky sú každoročne využívané predovšetkým na podporu našich talentovaných študentov, skvalitnenie výučby a celkovú kultiváciu školy. Preto oslovujeme touto formou rodičov a priateľov školy, aby zvážili možnosť finančne podporiť rozvojové aktivity školy poukázaním 2% z dane, a aby aj v okruhu svojich známych spropagovali túto možnosť. Zvlášť apelujeme na tých, ktorí túto možnosť nevyužívajú a oberajú sa o výsadu rozhodovať o adresnom použití časti svojich zaplatených daní.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť: Obchodné meno alebo názov: Vedecko – náučné centrum FUTURUM, n.o. Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín ,Právna forma: n.o. Identifikačné číslo (IČO/SID): 37923862
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Obchodné meno alebo názov: Vedecko – náučné centrum FUTURUM, n.o. Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín, Právna forma:n.o. Identifikačné číslo (IČO/SID): 37923862
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: Obchodné meno alebo názov: Vedecko – náučné centrum FUTURUM, n.o. Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 1. mája 169/9, 911 01 Trenčín , Právna forma: n.o.Identifikačné číslo (IČO/SID): 37923862
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.